Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dimecres, 27 de febrer de 2019

Publicació al BOPB i al DOGC de les Bases d'oposicions de Primària


  VEURE BASES
  RESUM BASES
  DOGC
1. Inscripció dintre de 20 dies naturals a partir de la publicació al DOGC a 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/convocatoria/mestrea-0
2. Programació s'ha d'entregar dintre de 30 dies naturals a partir de la publicació al DOGC
FULL D'AUTOVAREM
3. Ordre de les proves: primer prova escrita (tema i cas pràctic), després programació didàctica i presentació unitat didàctica). Són eliminatòries. 

Com a CGT CEB-IMEB vam registrar instància demanant modificacions a les bases per tal que afavorissin el personal interí que ja treballa a les escoles, però les han obviat, aquesta ha sigut la seva resposta: 

Bona tarda,

En relació al seu escrit de 6 de febrer de 2019, amb registre d’entrada núm. 0601/4292/2019, sobre el concurs oposició per mestres, l’informo que les bases han estat subjectes al procés de negociació amb la part social a la corresponent mesa de seguiment municipal, i que un cop finalitzat s’han remés a la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació i posterior publicació als butlletins oficials.Atentament,


Àrea de Recursos Humans i Organització
recursoshumans.ceb@gencat.cat
Consorci d’Educació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

dimarts, 26 de febrer de 2019

VAGA GENERAL FEMINISTA 24h 8 de Març

S'acosta el 8 de març, i aquest any encara la farem més grossa!!

Us deixem informació i materials als enllaços. 
BLOG AMB MATERIALS PER LES CLASSES
MATERIALS PEL 8M (aegumentari, cartells, preguntes freqüents)
ESQUERDA sobre la Vaga  Feminista a Ensenyament
Proposta 8 dies de revolta del moviment feminista

Comunicat sobre el preacord de l'annex del Conveni a l'IMEB

El 19 de febrer ens ha arribat el document del preacord de l’annex del conveni a l’IMEB i els sindicats que negocien les nostres condicions laborals a l’IMEB han convocat una assemblea per tal d’informar i decidir respecte la proposta d’acord. Tot i que ens arribar la convocatòria amb molt poc temps, hem fet uns apunts de qüestions que ens criden l’atenció o que creiem que haurien d’apareixer. En general, volem aportar algunes consideracions:

1. Sentim que aquestes negociacions s’han fet amb poca transparència i sense la participació de les treballadores i treballadors. A més s’ha informat i s’ha facilitat el document amb molt poca antelació i doncs el personal no hem tingut temps suficient per llegir-lo, reflexionar-hi i fer preguntes i possibles aportacions. A més s’ha convocat l’assemblea per presentar el preacord i decidir en dies diferents, i doncs hi haurà confusió i potser poca assistència.

2. No volem que passi com a l’assemblea que es va convocar en condicions similars per decidir sobre el preacord del Consorci d’Educació, on la part social va expressar que no era el millor dels acords possibles i que seria bo fer una mobilització. Però seguidament van dir que com érem tant poca gent, no hi havia forces per fer-la i que consideraven que s’havia de signar.

Des de la CGT tenim molt clar que no es pot convocar una assemblea, o qualsevol tipus d’acció, amb tan poca antelació. Les assemblees i les mobilitzacions, per a que tinguin èxit, s’han de treballar molt: s’ha d’anar als centres i fer-hi assemblees, s’ha de fer unitat sindical incloent tots els actors implicats, s’ha de donar informació clara i transparent.

3. Pensem que aquest no és un bon acord per les treballadores i treballadors de l’IMEB i que tornem a perdre una oportunitat de fer pressió i aconseguir millores. Per això nosaltres proposem no signar aquest preacord i començar a treballar per una mobilització que doni suport a les companyes que negocien l’annex i fer pressió per millorar-lo

A continuació facilitem les notes que hem pogut fer respecte el redactat de l’annex. No pretén ser una crítica a les representants de la mesa, que segur han fet tot l’esforç possible. A la CGT volem fer pinya i treballar plegades per la millora de les condicions laborals i creiem que és necessari unir-nos per fer algun tipus de mobilització per fer pressió i recuperar els nostres drets. Per això compartim aquestes notes i us animem a aportar-ne més, segur que ens n’hem deixat.

SEGUIM TREBALLANT PER LA UNITAT SINDICAL, LA TRANSPARÈNCIA, LA DEMOCRÀCIA I LA ORGANITZACIÓ DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS PER RECUPERAR ELS NOSTRES DRETS.

CONVENI MARC: 

PREACORD ANNEX IMEB 12.2..19. REBUT EL 19.2.18

ANOTACIONS PER PART DE LA CGT

CLAUSULES PRELIMINARS

6a- Pacte d’homologació (3 desembre 1993). Segueix igual, per tant comporta la NO aplicació de l’increment salarial en concepte d’experiència professional que s’aplica a la resta de personal de l’Ajuntament.

 • Pel personal del Conservatori: s’apliquen les condicions professionals i les resolucions del Departament d’Educació de la Generalitat.
 • Pel personal d’escoles de música: s’apliquen les condicions professionals del personal docent de la Generalitat i les instruccions que dicti l’IMEB. 
CAPITOL 1: CONDICIONS ECONÒMIQUES

1.1. Personal docent homologat


Tenen les condicions de docents de la Generalitat, per tant NO percebran l’increment salarial en forma de complement d’experiència professional cada mes que percebrà la resta de personal municipal. I tampoc percebrà el complement de productivitat i assistència.
1.2 . Personal educador d’escola bressol
 • Segueixen tots els complements, inclòs el de vestuari i els dinars.
 • Les direccions rebràn el mateix complement.
Fins a 8 grups: 260,33€
Fins a 9 grups: 335,68€
Fins a 10 grups: 372,97€

CAPITOL II: CONDICIONS DE DEDICACIÓ

Article 2. Jornada, horaris, calendari 

2.1. Personal docent homologat.

Queda supeditat al que dicti la Generalitat. Per tant continuen les retallades amb l’increment d’hora lectiva i hores de permanència. Es podria haver intetat bloquejar (com es va fer pels docents de la Diputació, que no van patir les retallades)
2.2. Professorat de música de repertori
20h d’assaig, audicions o concerts públics distribuibles segons les necessitats, no fixes i acumulables fins a 30 hores setmanals.
2.3. Personal educador escoles bressol
Calendari fins el 15 de juliol. No s’aconsegueix la demanda de finalitzar l’atenció als infants uns dies abans del 15 de juliol per poder tancar el curs.
 • Hi ha una reducció horària total de 36 hores anuals, 22h per la flexibilitat horària i 14h en compensació de la impossibilitat d’aplicar la reducció horària els mesos de maig y juny que gaudiràn la resta de personal de l’Ajuntament
Es gaudiran:
1 dia addicional festiu primer dia hábil de setembre.
Reduint 1 hora diaria de treball durant la primera quinzena de setembre
Reduint 1 hora diaria de treball durant la primera quinzena de juliol.
Hores restants per assumptes propis (depenent de les necessitats del servei).
 • Especifica que “Durant els dies lectius hi haurà una interrupció d’una hora per dinar que en cap cas comptarà com a treball efectiu” → No s’aconsegueix el reconeixement d’aquest temps com a temps de feina que reclamen les educadores atès que permaneixen al centre i atenen trucades, la porta ‘dentrada, o qualsevol incidència que pugui sorgir.
 • Es compensa al personal PAS per no poder gaudir de la flexibilitat horària (el redactat de l’annex posa:”... impossibilitat de realitzar horaris no flexibles”,(sembla un error) ni de la reducció de jornada en els períodes establerts al conveni, amb dos dies d’assumptes propis prèvia autorització de la direcció. -->és suficient? 
Article 3 vacances i dies de lliure disposició 

a)Personal docent de música i educador escola bressol

3.1.1.Personal docent homologat:

 • dies addicionals d’assumpte personals al 6è trieni, els dies de compensació de dissabtes festius i els dos dies de compensació horària , es gaudiran segons necessitats del servei durant el mes de juliol, és dir, no en temps d’atenció a l’alumnat.
 • Dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat es podran gaudir: 
a)Acumulant-los per gaudir-los abans del finiment de la relació laboral
b)1 o 2 dies màxim durant el curs escolar, acumulant la resta per gaudir-los abans del finiment de la relació laboral

el que no diu de l’acord del Consorci és que s’estableix la possibilitat d’estudiar per part de la mesa de seguiment de l’acord altres maneres de gaudir-los. També pensem que s’haurien de poder gaudir tots seguits durant el curs proporcionant les substitucions necessàries, així com els trienis.

3.1.2. Personal educador escoles bressol.
 • Dies per trienis durant l’any i segons necessitats del servei. → s’hauria haver acordat que es substitueixi a les persones que gaudeixin d’aquest dies des del primer dia
 • No parla dels dies de vacances per anys d’antiguitat. 
Article 5 Formació

No diu res del dret a la formació de les treballadores que fan un terç de jornada o que son substitutes

Article 7 Substitucions


A partir del 3er dia→ hauria de ser a partir del 1er, especialment pels dies de vacances per compliment de triens o dies addicionals de vacances, que es poden preveure.

CAPITOL IV CONDICIONS SOCIALS

Article 8. Pla de Pensions

Assignació al pla de pensions: s’hauria de poder cobrar d’una altra manera i no posant diners públics a un fons de pensions privat gestionat pel BBVA

Article 12: Fons de cultura i esports
Què es fa amb els 1.570€ l’any? Es podrien iinvertir en la demanda pels interins o deixar que el col·lectiu decidís com invertir-los. 

Article 17 mitjans materials.
800€ a la representació deñ personal laboral → només per laborals? Què es fa amb els diners?

DISPOSICIONS ADDICIONALS
CINQUENA mobilitat derivada de processos de salut.

Hauria d’establir-se algún tipus de mobilitat per raó d’edad, atès l’esforç físic que suposa la feina d’educadora bressol.
SISENA reducció de jornada per interès particular a personal educador de bressol

S’aplicarà el procediment de reducció de jornada del personal funcionari docent de la Generalitat per a totes les reduccions de l’article 15.3 del conveni marc.
No contempla una reducció de jornada d’un terç per personal major de 55 anys cobrant el 100% o algún tipus d’adaptació del lloc de treball, com reclamaven les treballadores

NOVENA bestreta paga extra 2014 personal homologat
Parla de la paga extra del 2014, que s’abonarà en forma de bestreta pel personal docent el maig del 2019. → Un altre cop l’embolic de la bestreta per subsanar de mala manera el vergonyós acord dels sindicats de la mesa de funcionaris que fa referència a la devolució de la paga en 4 anys.

Per tant, hi ha aspectes que afecten directament al funcionament de les escoles bressol i a les condicions laborals del personal que no s’han tingut en compte:

1. No es parla de ràtios 
2. No s’han ampliat les hores de coordinació i gestió dins l’horari com reclamaven les treballadores 
3. No es parla de la possible adaptació al lloc de treball a partir dels 55 anys, com reclamen les educadores. 
4. No es parla de les substitucions des del primer dia en tots els casos d’absències.

Per acabar, volem agrair a les representants sindicals amb presència a la mesa l’esforç fet i celebrem i les felicitem per les millores aconseguides. Som conscients del que costa dur a terme una negociació com aquesta. Tanmateix insistim que creiem que podríem aconseguir-ne més amb la participació i suport de les treballadores i treballadors.

Així doncs, animem a la part social a seguir lluitant per el nostre conveni amb la participació de totes i tots els afectats per aquest.

ORGANITZEM-NOS DES DE BAIX PER GUANYAR!

diumenge, 24 de febrer de 2019

Nous permisos i llicències IMEB

Hem estat revisant el nou conveni de l'Ajuntament i hem actualitzat els permisos i llicències marcant en groc el que és diferent respecte l'antic conveni i l'hem actualitzat segons el nou annex.
També adjuntem comunicat respecte la negociació de l'annex. 

DOC PDF
PERMISOS, LLICÈNCIES, REDUCCIONS DE JORNADA I BAIXES SEGONS CONVENI 2017-20 (IMEB)
PERMISOS (ARTICLE 15)
a. Per raó de matrimoni o inici de convivència
15 dies naturals consecutius que el conjugues o convivents podran gaudir dins el termini d’un any a comptar des de l’inici de la convivència. Es podrà gaudir del permís 7 dies abans del fet
b. Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
Un dia si el matrimoni es celebra dins el territori de Catalunya i 2 dies naturals i consecutius si es celebra fora.
c. Per raó de naixement, acolliment o adopció.
El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de 5 dies laborables consecutius dintre dels 10 dies següents a la data de naixement o de l’arribada del o la menor adoptada o acollida a la llar familiar. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a 10 dies laborables si es tracta de 2 fills i 15 dies laborables si són 3 o més menors.
d. Permís per defunció de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
1er grau de consanguinitat: 3 dies laborables quan el succés es produeixi en la mateixa localitat i 5 dies hàbils quan sigui en una localitat diferent. Aquet permís és extensiu respecte les persones que tinguin la tutoria reconeguda legalment.
2on grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies hàbils a la mateixa localitat i 4 dies hàbils quan sigui en una localitat diferent.
d. Permís per malaltia greu o accident que impliqui atenció mèdica urgent i immediata familiar.
1er grau de consanguinitat o afinitat: 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 5 dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
2on grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 4 dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
En els casos de malaltia greu de familiar amb hospitalització, es podrà fraccionar en dies aquest permís sempre que no suposi un increment dels dies laborables a gaudir en aquest concepte.
e. Per trasllat de domicili
En la mateixa localitat: 1 dia. En el ca de canvi de localitat el permís és de 2 dies dins l’àmbit metropolità; 3 dies fora d’aquest àmbit i dins l’àmbit de Catalunya.
El dies on naturals i consecutius.
f. Per deures inexcusables de caràcter públic o personal
El temps indispensable.
g. Per exàmens finals i parcials alliberadors.
En centres acadèmics oficials i per proves de promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona, 1 dia.
Per a proves de promoció a la resta de les Administracions públiques, el temps indispensable per la seva realització.
h. Permís prenatal
Per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les embarassades.
Es gaudirà del temps que estrictament es requereix a aquest efecte, previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral. S’ha de sol·licitar prèviament, a la direcció del centre
i. Per a la realització de tràmits d’adopció o acolliment.
El temps indispensable per absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.
Aquest permís és extensiu en les mateixes condicions a les absències per l’assistència a tècniques de fecundació assistida.
En els casos d’adopció internacional quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de la criatura adoptada, es te dret també a un permís de fins a dos mesos per adopció o acolliment internacional En aquest cas, es percebran exclusivament les retribucions bàsiques.
j. Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part.
El personal té dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim de dues hores diàries, amb la percepció de les retribucions íntegres. Així mateix tindrà dret a reduir la seva jornada de treball en dues hores mes, amb la disminució proporcional de les seves retribucions. En aquests supòsits, el permís de maternitat es pot computar a instàncies de la mare o, si aquesta manca, de l’altre progenitor, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.
k. Permís pels progenitors amb fills discapacitats o que es trobin en procés de valoració d’una possible
discapacitat
El temps indispensable.
Els dos progenitors tenen dret conjuntament a permisos d’absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport.
l. Permís per lactància
Permís d’1 hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de 30 minuts.
En els casos de part, adopció o acolliment múltiple la durada del permís és de 2 hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’1 hora.
El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima fins que el fill o filla compleixi els 12 mesos.
m. Per assumptes personals sense justificació.
4 dies amb caràcter recuperable, atenent les necessitats del servei i d’acord amb la Direcció del centre.
n. Permís per cura d’un familiar de primer grau.
Es tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins el 50% de jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i per al termini màxim d’1 mes, una vegada l’any i pel mateix fet causant. És possible compactar el permís
o. Permís per gestació
Per a les dones en estat de gestació es reconeix un permís retribuït a partir del dia primer de la setmana 37 de l’embaràs i fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es podrà iniciar el primer dia de la setmana 35 de l’embaràs i fins a la data del part.

PERMISOS PER CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I LABORAL I PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE
a. Permís per maternitat.
16 setmanes ininterrompudes. S’ampliarà en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill, i, per cada fill a partir del segon, en el supòsit de part múltiple.
b. Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.
16 setmanes ininterrompudes. S’ampliarà en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor, i, per cada fill a partir del segon, en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple.
c. Permís per paternitat pel naixement, adopció o acolliment preadoptiu,  permanent o simple d’un fill/a.
6 setmanes i en pot gaudir el pare o altre progenitor a partir de la finalització del permís regulat en l’article 15.2.c) i fins que finalitzi el permís per maternitat o immediatament després que finalitzi el permís
d. Permís per situacions de violència de gènere.
Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquet motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, ‘acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per llur protecció o assistència social.
e. Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu:
es tindrà dret, sempre que els dos progenitors, adoptants, o acollidors de caràcter permanent o preadoptiu treballin, a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la durada d'aquella (50%), percebent les retribucions íntegres per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.
PERMISOS DE REDUCCIÓ DE JORNADA(article 15.3)


a ) Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o 60% de les retribucions, o a
32,5 hores, per fills menors de 12 anys, autoritzades fins el 31 de desembre de 2012 (aplicació
transitòria). (Com deia l’antic conveni abans de les retallades, però només per sol·licituds fins 2012)

b) Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions respectivament:
      Per a tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys
-     Per a tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal.
-     Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o discapacitat reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.
-     Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l'assistència social íntegra.


c) Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb disminució proporcional de les retribucions respectivament:
-     per a tenir cura d'un fill o filla de més de sis anys i menor de 12 anys (es complementarà el sou un 6%. Article 31)
-     per encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat afinitat amb dependència funcional que per raons d’edat, accident o malaltia i no desenvolupi activitat retribuïda


d) Per cessació progressiva d’activitats de l’empleat públic al qual manquin menys de cinc anys per complir l'edat de jubilació forçosa (65 anys) i als qui ho necessiten en processos de recuperació per raó de malaltia. Aquest permís està condicionat a les necessitats del servei. La reducció és d’un terç o de la meitat de la jornada, amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució integra, respectivament.


LLICÈNCIES
a. Llicència per assumptes propis.
Sense cap retribució. La durada acumulada no podrà excedir els 6 mesos cada 2 anys. Subordinada a les necessitats del servei.
Només pels funcionaris de carrera o en pràctiques i el personal laboral (interins no).
b. Llicència per atendre familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
Durant 3 mesos, prorrogables excepcionalment, fins a 3 mesos més.
c. Llicències per efectuar estudis
Es podran concedir llicències per efectuar estudis, amb el règim legalment previst.
d. Llicència per exercir funció sindicals, de formació sindical o de representació personal.
S‘atendran al que s’estableix legalment i als pactes específics.  Segons l’article 51, g) Les sol·licituds corresponents a personal docent i similar s’han de realitzar amb antelació suficient a l’inici del curs escolar.

HORES RECUPERABLES
Per assumptes Propis
30 hores trimestrals per a afers propis amb caràcter de recuperables. La utilització d’aquestes hores es farà de comú acord amb el comandament immediat, tenint en compte les necessitats del servei i en fraccions mínimes de 30 minuts diaris i màximes de cinc.
Per conciliació familiar
Es reconeix un règim especial d’utilització d’aquestes hores per motius de conciliació familiar, de 80 hores trimestrals, per als pares/mares de menors de 14 anys, per al personal amb fills/es amb discapacitat psíquica, física o sensorial i per a les empleades i empleats amb cònjuge, pare o mare amb dependència funcional acreditades documentalment i que igualment requereixi assistència especial (no cal que convisquin amb el treballador)
HORES ANUALS D’ASSUMPTES PERSONALS (NO RECUPERABLES)
·         Estan sotmeses a les necessitats del servei. Es poden compactar en un dia de treball.
·         13 h al 2019 i 12h al 2020ABSÈNCIES PER MOTIU DE SALUT
Un indisposat a l’any natural
Les baixes es cobren al 100%
EXCEDÈNCIES

GRAUS DE CONSANGUINITAT
1ER GRAU
2ON GRAU
3ER GRAU
Pare/Mare
Fill/Filla
Avi/Àvia
Germà/Germana
Net/Neta
Besavi/Besàvia
Oncle/Tia
Nebot/Neboda
Besnét/Besnéta

Dies per compliment de triennis
TRIENIS
DIES
6
2
7
2
8
3
+8
Un dia adicional per cada trieni

 
 


dilluns, 18 de febrer de 2019

Comunicat sobre el preacord de l'annex del conveni del CEB


DOC

El passat 15 de febrer els sindicats que negocien les nostres condicions laborals al Consorci d’Educació van convocar una assemblea per tal d’informar i decidir respecte la proposta d’acord de l’annex del CEB del conveni de l’Ajuntament de Barcelona.
Tot i que ens va arribar la convocatòria i el document un dia abans, vam assistir-hi per poder aportar algunes consideracions:


 1. Sentim que aquestes negociacions s’han fet amb poca transparència i sense la participació de les treballadores i treballadors. A més s’ha informat i s’ha facilitat el document amb molt poca antelació i doncs el personal no hem tingut temps suficient per llegir-lo, reflexionar-hi i fer preguntes i possibles aportacions.

 1. En la reunió (perquè poc tenia d’assemblea) la part social va expressar que no era el millor dels acords possibles i que seria bo fer una mobilització. Però seguidament van dir que com érem tant poca gent, no hi havia forces per fer-la i que consideraven que s’havia de signar.

Des de la CGT tenim molt clar que no es pot convocar una assemblea, o qualsevol tipus d’acció, amb poca antelació. Les assemblees i les mobilitzacions, per a que tinguin èxit, s’han de treballar molt: s’ha d’anar als centres i fer-hi assemblees, s’ha de fer unitat sindical incloent tots els actors implicats, s’ha de donar informació clara i transparent.

 1. Pensem que aquest no és un bon acord per les treballadores i treballadors del CEB i que tornem a perdre una oportunitat de fer pressió i aconseguir millores. Per això nosaltres vam proposar no signar aquest preacord i començar a treballar per una mobilització que doni suport a les companyes que negocien l’annex i fer pressió per millorar-lo

A continuació facilitem les notes que hem pogut fer respecte el redactat de l’annex. Durant l’assemblea vam esmentar-ne algunes quan ens van deixar parlar. Pensem que les representants sindicals es van posar molt a la defensiva i ho van sentir com un atac. No era aquesta la nostra intenció. A la CGT volem fer pinya i treballar plegades per la millora de les condicions laborals i això és el que vam voler transmetre amb la nostra intervenció. Malauradament no vam poder fer totes les preguntes i puntualitzacions que teníem preparades. Així doncs, les compartim amb tothom en el següent full.

SEGUIM TREBALLANT PER LA UNITAT SINDICAL, LA TRANSPARÈNCIA, LA DEMOCRÀCIA I LA ORGANITZACIÓ DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS PER RECUPERAR ELS NOSTRES DRETS.
ANOTACIONS PER PART DE LA CGT

 1. RESPECTE EL CONVENI MARC. → Hi ha millores considerables del conveni marc que pel pacte d’homolagació no tindran aplicació pel personal docent.
 • El personal docent NO percebrà l’increment salarial en forma de complement d’experiència professional cada mes que percebrà la resta de personal municipal, pel pacte d’homologació.
 • El personal docent NO gaudirà de la reducció de la jornada laboral a 35 hores durant 5 mesos.

    2. RESPECTE L’ANNEX DEL CEB
Ambit funcional i personal
NOU: També afecta al personal laboral contractat pel CEB

CLAUSULES PRELIMINARS
1a- Pacte d’homologació. Segueix igual i més
 • Aplicació de la llei 12/2009 del 10 de juliol, LEC, així com els decrets que la desenvolupin → vol dir aplicació DEL decret de plantilles, Que avala els perfils professionals i les entrevistes per ocupar els llocs de treball que pot comportar, per exemple discriminació de gènere. (Al sindicat arriben casos del Departament d’Ensenyament on s’ha discriminat a dones embarassades)
2a: Competència dels òrgans del CEB
 • La resolució dels assumptes en matèria de personal serà de competència dels òrgans del CEB---- això no apareix a l’antic annexe, era diferent? Ens desvincula encara més de l’Ajuntament?
CAPITOL II: CONDICIONS DE DEDICACIÓ
Article 2. Jornada, horaris, calendari
 1. Personal docent homologat---> no especifica hores lectives, es podrien intentar blindar. Els de la Diputació ho van fer i NO els van incrementar l’horari lectiu amb les retallades.
 2. Personal PAS adscrit a centres
 • Especifica que la incorporació al centre de l’1 al 15 pel PAS. → contradicció amb el calendari de matrícula que imposa el Departament.
 • Distribució horària del PAS: període de matriculació i el que digui el departament→ compensació amb 2 dies addicionals d’assumptes propis aprovat per direcció o denegació motivada.--> És suficient??

Article 3 vacances:  
a)Personal docent homologat
 • Dies addicionals de vacances  per anys d’antiguitat, es pot gaudir
 1. Acumulant-los i gaudint-los LA PRIMERA QUINCENA DE JULIOL o b) Gaudir 1 o 2 dies com a màxim durant el curs escolar i la resta inmediatament abans de la finalització de la relació laboral.
S’hauria de pactar poder gaudir-los en períodoes no lectius, però a principis de setembre o a finals de juny, en cap cas la primera quincena de juliol.
Diu que s’estudiarà l’aplicació a docents per valorar altres opcions: ho deixa en l’aire i subjecte a negociació individual.
 • Continua apareixent el controvertit  3.1.2 de l’antic conveni, on diu que EXCEPCIONALMENT , 6 DELS 8 DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ a que fa referència el primer paràgraf de l’article  15.2.m es podran gaudir ...amb caràcter recuperable.. De què depèn la excepció??
b) PAS adscrit a centres:
 • els dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat es gaudiran PREFERENTMENT amb les vacances d’estiu, en periodes no lectius. → qui decideix la preferència?

Article 4. Permisos i llicències.
 1. Personal docent
Article 15 acord marc excepte:
15.2.m dies per assumptes personals sense justificació, … dies d’assumptes personals per compliment de trienis → es consideren inclosos en el període de tancament dels centres en períodes no lectius. Les bressol, en canvi, sí ho tenen (acaben l’atenció a infants el 15 de juliol)
Puntualitza que podem tenir reducció del 50% per interès particular amb reducció proporcional del sou, cosa que aplaudim, però ja ho teníem.

No es millora res pels majors de 55 o els majors de 60, es podria tenir la possibilitat d’una reducció de jornada amb el 100% de retribucions pels majors de 60 per paliar el greuge comparatiu amb la jubilació als 60 dels docents de la Generalitat

No apareix cap indisposat.Sabem que apareix al conveni marc, però pensem que s’hauria de cioncretar a l’annex per a que no hi hagi dubtes, atès que hi ha centres on les direccions neguen que existeixi. A més el personal de la Generalitat té una bossa de 15 hores abans d’haver d’agafar la baixa, que és el mateix que 2 dies d’indisposat. .

Diu que tenim dret a l’article 31, de conciliació familiar, que és el complement del 6% en la reducció de jornada per cura de menor de 6 a 12 anys. Però no diu res de les 30 hores per afers propis recuperables o fins a 80 per conciliació familia de l’article 13.7.2 del conveni marc, creiem que també s’hauria d’esmentar al nostre annex per evitar ambigüetats.

CAPITOL III CONDICIONS PROFESSIONALS
Article 5 Oferta d’ocupació pública, promoció i selecció
 • Cambia nomenclatura: tècnic auxiliar d’activitats socials=tècnic especialista d’educació especial, tècnic especialista d’educació infantil. La titulació requerida és la mateixa?
 • Propmoció personal docent: Per a possibilitar la promoció professional i la mobilitat del personal docent es proposarà als òrgans que corresponguin de l’Ajuntament de Barcelona la convocatòria, durant la vigència d’aquest acord, de promoció interna horitzontal del personal de les categories de professorat docent del subgrup de titulació A1 a categories de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb els requisits de titulació requerits. Ho celebrem i felicitem haver aconseguit la millora., Però si vols ser docent no serveix gaire i no es podria tornar enrere.

Respecte promoció: si no hi ha accés als cursos de direcció el personal municipal te poques perspectives de promoció.

Article 6 trasllats i mobilitat
Mobilitat voluntària periòdica com a mínim cada 4 anys. No queda clar a quina categoria laboral fa referència. Especifica que per docents es farà concurs de trasllats amb la mateixa periodicitat que a  la Generalitat, que actualment són cada 2 anys, però en l’acord no es blinda i si la Generalitat decideix canviar-ho també ens afectarà a nosaltres.

Article 8 Borses de treball
Es constituirà subcomissió de borses de subalterns que depèn de la comissió tècnica de borses de l’ajuntament  Els informes i decisions seguiran passant per la comissió general de l’Ajuntament? Allà la CGT sí que hi és
-Personal docent homologat. NO POSA RES. NO HI HA NORMATIVA DE BORSES→ INDEFENSIÓ DELS TREBALLADORS

Article 9: Formació
Hauria de dir alguna cosa de l’accés als cursos de direcció

Article 10. Personal subaltern
Defineix les funcions. Pot ser ambigu el terme petit manteniment

Article 11. Pensions
Assignació al pla de pensions: s’hauria de poder cobrar d’una altra manera i no posant diners públics a un fons de pensions privat gestionat pel BBVAArticle 12: Fons de cultura i esports
Què es fa amb els 2500€ l’any?? Es podrien iinvertir en la demanda pels interinso deixar que el col·lectiu decidís com invertir-los.   

Article 17 mitjans materials.
900€ al comité d’empres→ només per laborals? Què es fa amb els diners?

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Parla de la paga extra del 2014, que s’abonarà en forma de bestreta pel personal docent el maig del 2019. → Un altre cop l’embolic de la bestreta per subsanar de mala manera el vergonyós acord dels sindicats de la mesa de funcionaris que fa referència a la devolució de la paga en 4 anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.
Aportació a la comissió de seguiment: quants diners són? Què es fa amb ells?


Per altra banda, hi ha aspectes que afecten directament al funcionament dels centres i a les condicions laborals del personal que no s’han tingut en compte:
 1. Establir mecanismes de control dels equips directius, com per exemple respecte el seu absentisme o autoritarisme. Cal habilitar canals per denunciar aquests fets per part de les treballadores.
 2. Establir mecanismes de transparència en l’elecció dels equips directius, i no supeditar-los al nefast decret de direccions de la LEC
 3. Establir mecanismes de control de transparència en els comptes. Cal que siguin públics i cal que sigui obligatori publicar-los al web del centre.
 4. Establir mecanismes de transparència en quant a la selecció de personal tort respectant la llei del funcionariat: transparència, meritocràcia i publicitat.

Per acabar, volem agrair a les representants sindicals amb presència a la mesa l’esforç fet i celebrem i les felicitem per les millores aconseguides. Som conscients del que costa dur a terme una negociació com aquesta. Tanmateix insistim que creiem que podríem aconseguir-ne més amb la participació i suport de les treballadores i treballadors.

Així doncs, animem a la part social a seguir lluitant per el nostre conveni amb la participació de totes i tots els afectats per aquest.

ORGANITZEM-NOS DES DE BAIX PER GUANYAR!