Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

divendres, 28 de desembre de 2018

Apunts assemblea Bressols Indignades. 17.12.18

Ordre del dia: 
1. Carta oberta a l’Ajuntament
2. Reunió amb el comissionat d’educació M.A. Essomba
3. Sammarretes1. Carta oberta a l’Ajuntament 
S’ha escrit una carta com a col·lectiu d’escoles bresssol explicant la situació de les escoles bressol i reclamant la reversió de les retallades arran de la celebració de les 100 escoles bressol. S’acorda contactar amb mitjans de comunicació i fer difusió de la carta.
VEURE CARTA

2. Reunió comissionat-La reunió serà el 29 de gener. Es demana fer recull de demandes i exemples de situacions límits
-S’habilitarà alguna manera per poder ampliar el recull. Es comenten algunes situacions:
-Ràtios: cal un pla per fer-la efectiva atès que l’actual govern s’hi va comprometre, fins arribar a 5-9-15
-S’ha detectat una irregularitat en la nòmina en quant al sou base i l’increment del plus per experiència. -Es comenta que essent classificades com a categoria A2, s’està cobrant un sou base de categoria E. ----S’ha de fer demanda als sindicats de la mesa que ja s’ha fet i es tornarà a esmentar en l’assemblea que han convocat CCOO i UGT el proper dijous 20 de desembre a les 17.30 a l’IMEB
-A moltes escoles bressol noves s’ha començat l’activitat sense tots els materials i les educadores han hagut de posar diners de la seva butxaca per sufragar la manca de material.
-S’hauria de començar la reversió de les retallades a les escoles en zones d’alta complexitat i incrementar la inversió en aquestes, es treballa en condicions molt dures. El pla de barris contempla de la mateixa manera zones que tenen una situació diferent.
-S’ha de fer un pla pels infants amb NEE atès que el sistema actual no és inclusiu. Manquen professionals a dedicació completa.
-El suport educatiu ha ajudat però suposa un pedaç. S’ha de tenir en compte que les condicions laborals de les treballadores de suport educatiu són precàries perquè estan externalitzades. S’ha de reclamar la internalització d’aquest personal a través d’una borsa gestionada directament per l’administració pública.
-Cal incrementar la contractació d’educadores bressol. En alguns ajuntaments hi ha 2 educadores per cada espai.

3. Samarretes. S'ha exhaurit la primera comanda de samarretes d'escoles bressol indignades. Gràcies per l'acollida.
En cas de volguer-ne, omple aquest formulari: 
https://goo.gl/forms/6N36U7m9VWMWyv9X2
Es demana que es comparteixi per que arribi a tothom. Es recorda que el preu és de 8€.
Hi ha temps per a demanar-les fins el 9 de gener.
S’espera tenir-les per finals de gener. Un cop les tinguin s’avisarà del punt i dia de recollida.

4. Altres intervencions
-El dia de la reunió amb el comissionat es podria fer algun tipus de mobilització.
-Respecte el conveni, s’hauria de dir als sindicats de la mesa que no el signin atès que no s’ha consultat les treballadores i la negociació no ha sigut transparent. A més s’ha de sol·lucionar la qüestió salarial. 
-S’hauria de proposar als sindicats de la mesa de fer algun tipus de mobilització en el moment de la negociació.
-S’ha intentat incloure a les escoles bressol en les reivindicacions dels sindicats convocants de la vaga del 29n per l’educació pública i la reversió de les retallades, però la demanda del retorn de la inversió en les escoles bressol no és suficient. S’hauria de fer feina per modificar les lleis al respecte que emanen de la Generalitat (i l’Estat), per exemple per bloquejar ràtios.

diumenge, 16 de desembre de 2018

Número d'interins per especialitat al CEB

Arran les demandes d'algunes persones que formen part de la plantilla interina sobre la necessitat de poder saber les especialitats que sortiran a consurs d'oposició; l'únic que podem fer com a sindicat és contabilitzar el nombre de places ocupades per interins per cada especialitat, atès que, com vam informar, disposem de les plantilles docents municipals. 


Hem de tenir en compte però que no sortiran a concurs totes les places ocupades per interins. Es convoquen a oposició un total de 300 places i hi hi ha un total de 352, per tant n’hi ha 52 que no sortiran a concurs. Això pot ser degut a que son places de substitució de reducció horària per càrrec directiu, per estar en possessió d’un càrrec, per substitució de llicències sindicals o places congelades per projecte de centre.

En l'enllaç trobareu el calendari provisional publicat al gener del 2018, on es pblicaven les places totals per cada cos

dimecres, 12 de desembre de 2018

Notes de la reunió del MUCE amb el conseller d'ensenyament

 El passat 11 de desembre el MUCE (marc unitari de la comunitat educativa) vam mantenir una reunió amb el Conseller Bargalló i el seu secretari Carles Martínez per tal d’abordar el document que hem elaborat com a plataforma.

El conseller comença la reunió dient que ha repartit el document entre els diferents directors generals i que caldrà parlar-ne específicament.
La Conselleria diu que té la intenció de revertir les retallades i d’establir una calendarització, però supedita la reversió a l’aprovació de pressupostos. Estimen un cost de més de 500 milions. Estan disposats a negociar la reversió amb els sindicats.

El Conseller comenta alguns punts del document:

1.Escola inclusiva
Apunta que per aplicar el Decret d’inclusivitat cal tenir el pressupost i formar el
professorat. Hi ha previsió d’incrementar el nombre de professionals però no seria suficient per cobrir totes les necessitats.
També es contempla la inclusió de professorat amb diversitat funcional, cosa que implicaria un canvi en el model d’oposicions.
Si no hi ha pressupost no es pot contractar personal no docent. La LEC es podria modificar a través de la llei Òmnibus per tal de poder contractar personal PAE sense tenir pressupostos.
Pel que fa a les vetlladores, ara costen 4 milions i caldria augmentar fins a 6. El Conseller diu que està d’acord en internalitzar aquest personal extern, però que no podrà ser l’any vinent. Apunta que se’ls reconeixerà l’experiència en la futura borsa.
Apunta que hi hauria un problema amb l'horari laboral si s'hi inclou el menjador.
La CGT fa molt temps que treballem per l’escola inclusiva i considera molt perillós posar en marxa un decret sense recursos que a sobre posa en perill la pervivència de les escoles d’educació especial. També ens sorprèn que es digui que s’incrementaran els recursos quan aquest curs s’han reduït hores de vetlladora en molts centres.

2.Educació afectivo-sexual
De totes les reivindicacions que s’apunten a l’apartat del document del MUCE que fa referència a l’educació feminista, només esmenta la reclamació d’incloure l’educació afectivo-sexual. Comenta que no estan a favor d’incrementar el nombre d’assignatures sinó que s’ha de fer de manera transversal i a través de projectes. Per això diu que calen tallers i formació pel professorat.
La CGT reclamem que es contemplin la resta de demandes que fan referència a l’educació feminista prioritzant la desgravació horària per la o les persones que han de desenvolupar el pla d’igualtat dels centres educatius.

3.FP.
Diu que cal treballar l'augment d'oferta PFI, IFE  FP amb ajuntaments i agents socials i econòmics del territori, mitjans i superiors. L'oferta serà privada o pública segons el territori intentant que l'augment coyuntural vagi cap al privat. Tenim un dèficit de construccions molt alt.
Encara que es creï l'agència, el lideratge serà d'ensenyament i el personal docent serà contractat per ensenyament.
També es comenta el paper d'inspecció de treball per a controlar les pràctiques i centres d’FP integrats en empresa. El conseller demana que li fem arribar possibles casos de mala pràxis en aquests àmbits.
La CGT apunta que s’està privatitzant la FP i que hi ha una gran manca d’oferta pública que s’agreugerà els propers anys. També reclamem la supressió de les taxes.

4.Planificació.
El conseller diu que cal acabar la planificació (No hi havia res). Com a mínim caldran  7 anys per a normalitzar la situació. Els SSTT estan preparant les prioritats.
El conseller diu que la davallada de població a primària els podria obligar a tancar escoles i defensa els instituts-escola argumentant que permeten competir amb els centres concertats. També diu que molts alcaldes li ho demanen. Però cal tenir en compte que l'estructura d'edificis no ho permet en la majoria de casos. S’està definint què és un institut-escola (qui ha de formar part de l’equip directiu, qui contracta els conserges, etc.)
Caldria tenir post obligatoris especialitzats (16-18) Però només en algunes zones.
Des de la CGT pensem que la planificació passa per replantejar l’estructura del sistema educatiu a Catalunya. cal primer un pla i calendari per suprimir paulatinament els concerts educatius començant pels centres que segreguen per sexe, per culte i per classe social. I cal també emprendre accions per eliminar la doble xarxa dins l’escola pública que comporta segregació econòmica, la competència entre centres públics i la intrusió del sector privat a l’escola pública a través de la mal anomenada “innovació pedagògica.”

5. Drets Laborals.
El Conseller diu que volen prioritzar interins i que en 4 anys sortiran a oposició 15.000 places si no hi ha pressupostos  i 20.0000 places si n’hi ha per reduir al 10% l’interinatge.
Anuncia un canvi en el model d‘oposició on la presentació de la programació s’executarà abans que la prova escrita, però continuen sent eliminatòries.
La CGT defensa un ingrés a la funció pública que tingui en compte el dret que genera el treball i la feina i experiència acumulada del personal interí. Tot i que no estem d’acord amb el sistema d’oposició, reclamem que com a mínim les proves no siguin eliminatòries, però el conseller no contesta.
Respecte l’actualització dels temaris diu que  venen de Madrid i que cal fer formació als tribunals que valorin els models competencials.
La nostra plataforma li sembla bé fora del punt de les 24 hores de permanència a secundària, però revertir-ho tot diu que és impossible i que s’hauran de prioritzar punts, com per exemple s’haurà d’escollir entre el retorn dels sexenis o la reducció de 2 hores a majors de 55. L’hora lectiva diu que no és prioritaria, en canvi abaixar ràtios sí.
La CGT pensem que totes les demandes del professorat són essencials per la millora del servei. La sobrecàrrega de feina que comporten els 10 anys de retallades i els constants canvis de normativa i l’increment burocràtic són el principal escull per la millora de l’escola pública. l’increment de presència física al centre no ajuda a millorar la situació atès que a les escoles no hi ha suficients recursos per realitzar la feina burocràtica i tampoc solventa la manca de temps de coordinació. També pensem que prioritzar un sector de professorat o altre persegueix la divisió del personal. S’ha d’incrementar la partida de personal docent hi hagi o no pressupostos, com s’ha fet amb l’escola concertada quan ha convingut.

6.Menjadors.
Comença dient que cal una regulació. La forma pot ser un decret però si algú té una altra proposta no hi haurà cap inconvenient. Diu que no poden retirar cap decret perquè no hi ha cap decret, , però la regulació que s‘ha de fer i s’ha d’entendre com un servei públic de caràcter educatiu responsabilitat última de l’administració.
Diu que no volen multinacionals del sector i assegura que les AMFA que gestionen el servei ho han de continuar fent. la gestió directa es quantifica en 300 milions d’euros.
Aniran emetent documents fins que es pugui fer atès que cal canviar altres lleis de contractació etc.
El proper curs volen garantir més beques i més qualitat.
La CGT creiem que cal assegurar el servei de menjador com un servei educatiu públic, gratuït, inclusiu i de qualitat i per això cal la gestió directa i la contractació pública del personal que hi treballa.

7.Pressupost
Hi ha un sostre d’inversió en Educació de 1600M€ si no hi ha pressupostos, amb un sostre de dèficit de 0.1%, a no ser que s’introdueixin impostos nous o més finançament
S’invertiran 20M€ a les escoles bressol però encara caldrà rebre ajut de les diputacions fins poder arribar als 1800€/infant d’abans de les retallades.
La CGT planteja que si hi ha més ingressos el sostre de dèficit també quedarà més lluny i també apunta que no es pot fer dependre tot de l’aprovació dels pressupostos i que és possible incrementar partides si convé.

8.Democràcia
El ecretari diu que cal més democràcia i participació als centres Això vol dir esmenes a la LOMCE i revisar el desenvolupament LEC.
La CGT reclama un replantejament del decret de plantilles, direccions i autonomia de centres de la LEC. Notem que no tenen ben resolt la relació entre jerarquia institucional i democràcia.

9.Segregació.
Canvien alguns aspectes del decret d'admissió i han signat el pacte contra la segregació.
Volen treure un decret de concerts més limitador i diu que es començaran a limitar els concerts pels casos en que es segregui per motius econòmics o per sexe.
No queda clar les polítiques compensatòries per als centres més deprimits.
La CGT reclamem l’eliminació progressiva dels concerts educatius, principal font de segregació, i el replantejament del procés d’inscripció i apuntem que tant el tema de la democràcia als centres com el de la segregació es poden abordar sense dependre dels pressupostos.

L’administració proposa treballar des de les diferents direccions, però. L’administració proposa quedar quan es sàpiga la xifra pressupostada.

La CGT apunta que som un grup sencer i que hem de treballar plegats. Demanem començar el més aviat possible amb les qüestions que no depenen del pressupost com són els aspectes democràtics i de contractació de personal, l’eliminació de la llibertat d’elecció de centre o l’escola concertada. 

Continuïtat de les mobilitzacions: assemblea 14 de desembre

Decidim com continuem les mobilitzacions per guanyar. 
Quan: 14 de desembre. 18.30h
On: LLeialtat Santenca. Carrer d'Olzinelles, 31

Posarem en comú les propostes recollides a les enquestes. Si encara no l'has fet, fes-la: 

1. Enquesta individual
2. Enquesta com a centreVAGA #12D, o la història d’una desconvocatòria anunciada
Ho han tornat a fer. Els sindicats CCOO i UGT han optat, una vegada més, per la concertació i els pactes amb el govern. El guió preestablert s’ha acomplert al peu de la lletra. Primer, desmarcar-se de la convocatòria de la vaga del #29N, sorgida d’una plataforma reivindicativa amb els sindicats CGT, USTEC i ASPEPC, i amb ampli suport de plataformes en defensa de l’ensenyament públic. Una vaga amb demandes clares per iniciar un camí de no retorn cap a la reversió de les retallades. Després, convocar una vaga-fake per al 12 de desembre. I finalment, el desenllaç previst, la desconvocatòria, que per això es tractava d’una vaga-fake. I com no pot ser d’altra manera, per completar aquesta novel·la basada en fets reals, no han estalviat esforços en intentar boicotejar la vaga del 29. Malgrat això, la setmana del 26 al 30 de novembre, els carrers es van omplir, i ells no hi eren.


CCOO i UGT han fet una contra-convocatòria de vaga per al 12 de desembre amb una única intenció: signar un pacte a porta tancada on s’avança tímidament un retorn d’unes pagues que de totes maneres havíem de recuperar. És a dir, la finalitat era acontentar-se amb les molles per aconseguir que un titular expliqués que han guanyat sense necessitat dels altres sindicats, i sense necessitat de vaga, perquè han apretat molt fort. Tothom pot viure d’il·lusions, però està clar que la comunitat  educativa ja no comprem aquesta manera de fer, que s’ha demostrat inservible si el que volem aconseguir són canvis reals.

Des de CGT Ensenyament  vam fer una altra aposta, i vam decidir que el 29N seria la data que marcaria el començament de les mobilitzacions que decidirem en una assemblea conjunta aquest divendres dia 14 a La Lleialtat Santsenca, (C/ Olzinelles 31, Barcelona. Metro Plaça de Sants) per forçar millores estructurals clares de l’escola pública.

dimarts, 4 de desembre de 2018

Enquesta: I després del 29n què? Continuem les mobilitzacions

Com sabeu el passat 29 de novembre va tenir lloc una vaga a tot l'ensenyament públic que va confluir amb altres lluites d'altres serveis públics. Valorem positivament la participació a la vaga i també valorem molt positivament la participació a la manifestació de Barcelona.

QUÈ EXIGIM? PLATAFORMA REIVINDICATIVA
 1. Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal (23 a Primària i 18 a Secundària) d’aplicació al curs 2019/20 com a reivindicació irrenunciable. 
 2. Retorn a l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h.) 
 3. Reducció de les ràtios: màxim de 22 a Primària i 27 a Secundària (o inferior per garantir que no hi hagi tancaments de grups) el curs 2019/20 i de 20 a Primària i 25 a Secundària el curs 2020/21. 
 4. Conversió dels terços de jornada en mitges jornades. 
 5. Increment del personal de suport a la docència per atendre la diversitat. 
 6. Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys. 
 7. Recuperació de poder adquisitiu: Calendari de retorn de les pagues extres del 2013 i 2014; retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys. 
 8. Consolidació del lloc de treball del personal interí; canvi del model d’oposicions. 
 9. Manteniment de la Formació Professional pública i a Ensenyament. 
 10. Retirada del Decret de Plantilles (39/2014).
 11. Retorn de la inversió en les Ecole Bressol.     
MES INFORMACIÓ

El dia 29 per la tarda, com vam difondre en dies anteriors a la vaga, es va celebrar una assemblea de treballadores de l'ensenyament on es van fer múltiples propostes de continuïtat de les mobilitzacions.

En aquesta assemblea es va acordar fer i promoure assemblees i claustres als centres per debatre les propostes de continuitat i portar-les a una assemblea el divendres 14 de desembre a les 18.30 (lloc a determinar).

Creiem i sentim que ara és el moment de tornar a la lluita i la organització per tal de recuperar els nostres drets.

Per això`us demanem que us reniu en assemblea al vostre centre i ompliu el formulari:


dimarts, 27 de novembre de 2018

Vaga 29N

Aquest dijous 29 de novembre la CGT juntament amb la USTEC i l'ASPEC hem convocat una vaga a tot l'ensenyament públic de bressol a universitat. 
Us animem a discutir la vaga en assemblees i claustres com hem fet en els centres que ho heu demanat i a participar-hi activament.
Pensem que és moment de fer vaga perquè coincideix amb la possible tramitació del pressupot, perquè les reivindicacions són de mínims i assumibles i perquè altres sectors com estudiants, universitats i metges també es sumen a la mobilització. És una bona oportunitat per guanyar si aconseguim que la vaga es secundi àmpliament. 
Així mateix, us convidem a participar en les mobilitzacions del dia 29N: 

1. 12h a Pl Universitat. Manifestació: portem cartells i pancartes. 

2. 16.30. Facultat de Filologia de la UB central. Aula 110. Asemblea per decidir la continuïtat de les mobilitzacions.

Qui està convocat?: 
PREAVÍS DE VAGA CGT, USTEC, ASPEC
PREAVÍS DE VAGA IAC

SERVEIS MÍNIMS


 
 


 
dimecres, 14 de novembre de 2018

Instància normativa de borses d'interins docents de l'Ajuntament

Les borses de docents de l'Ajuntament NO tenen normativa. 

Vam fer una instància (VEURE INSTÀNCIA) reclamant informació respecte la normativa que regeix la borsa docent de l'Ajuntament i aquesta ha sigut la resposta: 


Borsa personal docent municipal: Està previst recollir en l’Annex del Consorci una Comissió en la que es tractarà aquest tema i s’elaborarà una normativa de gestió de la borsa de personal docent.


Pensem que és molt greu que els i les treballadores no tinguin informació sobre la normativa que regeix les borses i encara és més greu que no existeixi. Aquest fet suposa la indefensió del personal davant qualsevol irregularitat que es pugui produïr, doncs no hi ha regla. 

Instància: Resolució borsa oberta

Vam entrar instància (VEURE INSTÀNCIA) per registre respecte la borsa oberta docent dels centres municipals atès que no s'havia publicat resolució o cap informació al respecte. aquesta és la resposta: 

"Borsa oberta: Ja s’ha actualitzar la informació al web."

Nosaltres no la trobem, si algú la troba que avisiInstància: interins de baixa a 1 de setembre

Vam entrar per registre una instància (VEURE INSTÀNCIA) respecte la situació dels interins de baixa a 1 de setembre. I aquesta ha sigut la resposta:


Personal de baixa per maternitat a 1 de setembre: Estem fent les gestions corresponents amb la Seguretat Social. És probable que el mes de gener la situació d’aquestes persones estigui regularitzada.

La situació de les persones interines de baixa a 1 de setembre representa un greuge comparatiu respecte els docents de la Generalitat atès que aquests, al tenir nomenament formal al juliol, es contracten automàticament al setembre i no es queden sene contracte en cas d'IT i de baixa per maternitat com passa amb els docents de centres de l'Ajuntament. 


dimarts, 13 de novembre de 2018

Assemblea de Bressol Indignades 7.11.18

El passat 7 de novembre es va celebrar una assemblea de Bressol Indinades a l'IMEB. Us traslladem els apunts de l'assemblea.

Ordre del dia:
1. Presentació del nou video
2. Presentació de resultats de l'enquesta realitzada per Bressol Indignades
3. Reivindicacions 
4. Propotes de mobilització
5. Informacions sindicals.
6. Acords. 

2. Resultat de l'enquesta. 
Van fer reunió amb la gerent i el Casimir. Estaven força enfadats i lis van recriminar que no haguessin respectat le vies institucinals i el procés de l'Impulsem. 
També les van convocar les tècniques, però no van voler veure l'informe. En aquesta reuni´es va reclamar una millora de la comunicació i que les tècniques fossin més properes a les escoles. Des de l'IMEB també es proposa enquesta pels equips. Van reclamar una revisió del model, sobretot respecte el tracte dels infants. Cal concreció del que està escrit. 

3. Reivindicacions.
La principal és les ràtios. No es valora positivament la baixada de ràtios a les escoles d'alta complexitat, atès que s'etiqueten els centres i es poden estigmatitzar. Tampoc es considera adient l'increment del suport educatiu, són parxes i a més a més el suport educatiu està externalitzat i no tenen bones condicions laborals. Cal reclamar que es blindi el tema de les ràtios abans que canvii el govern, a través de l'annex del conveni per exemple. 
També es considera important la democratització de la gestió de les escoles. 

4. Propostes de mobilització. 
Es fan diferents propostes de mobilització.
Es proposa participar a la manifestació  per l'educació pública del 17 de novembre. 
Es planteja participar a la vaga convocada a Ensenyament el proper 29 de novembre. 
Es crea una comissió d'accions.

5. Informacions sindicals. 
Ha assistit a l'assemblea la representant de la CGT, la resta de sindicats no. Traspassa informació de la comissió de seguiment de l'annex del Conveni a partir de l'e-mail que envien els sindicats participants d'aquesta comissió:

-S'explica que les hores recuperables estan en perill, l'administració argumenta que no es poden recuperar les hores lectives. La part social argumenta que les educadores bressol treballen 26 hores anuals més que la resta de personal de l'Ajuntament i proposa que aquestes es considerin una bosa d'hores no recuperables. L'adminisració finalment proposa que hi hagi hores recuperables i que es puguin recuperar durant tot el curs. 
-Respecte oposicions es diu que les bases sortiran a finals d'any però altres persones diuen que es publicaran a l'abril.  També es diu que han de passar 8 mesos des de la convocatòria fins l'execució dels exàmens. 

La representant de la CGT proposa fer mobilitzacions durant la negociació de l'annex del conveni.
La representant de la CGT anima a participar de la manifestació del 17 de novembre convocada pel MUCE i prposa que es valori la participació de la vaga del 29 de novembre a l'enenyament públic. 

6. Acords
S'acorda participar a la manifestació del 17 de novembre. Punt de trobada: davant la porta de la UB Central. La CGT imprimirà fulletons amb les reivindicacions de l'escola bressol cap a la Generalitat. 
Respecte la vaga del 29 de novembre es conidera que no hi ha temps per preparar-la. Es proposa nodescartar la convocatòria d'una vaga. 
Propera assemblea: 4 de decembre a les 18h a l'IMEB. 


divendres, 2 de novembre de 2018

Reunió de la CGT amb cap de RRHH del CEB 31.10.18

El passat 31 d'octubre vam tenir reunió amb els caps de RRHH del Consorci d'Educació. 

LLEGIR APUNTS DE LA REUNIÓ

Respecte oposicions s'endarrereix el calendari però asseguren que s'executaran i es resoldran les de mestre al juny/juliol del 2019

Respecte la negociació de l'annex del conveni percebem que l'administració està poc oberta a les demandes de la part social.
La CGT fem una crida a la resta de sindicats per dur a terme mobilitzacions durant la negociació de l'annex del conveni. 

Respecte altres qüestions continuem denunciant la manca de normativa pels nostres drets laborals. 

Pel que fa a qüestions que depenen del Departament d'Ensenyament us convoquem a tots i totes a la manifestació per la inversió del 6% del PIB en educació pública del 17 de novembre, i us animem a fer assemblees als centres per tal de preparar la vaga convocada a ensenyament pel 29 de novembre. 

divendres, 12 d’octubre de 2018

Nous Permisos i Llicències CEB

Hem estat revisant el nou conveni de l'Ajuntament i hem actualitzat els permisos i llicències marcant en groc el que és diferent respecte l'antic conveni i l'hem actualitzat segons el nou annex.
També adjuntem comunicat respecte la negociació de l'annex 
DOC PDF
PERMISOS, LLICÈNCIES, REDUCCIONS DE JORNADA I BAIXES SEGONS CONVENI 2017-20 (CEB)
PERMISOS
a. Per raó de matrimoni o inici de convivència
15 dies naturals consecutius que el conjugues o convivents podran gaudir dins el termini d’un any a comptar des de l’inici de la convivència. Es podrà gaudir del permís 7 dies abans del fet
b. Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
Un dia si el matrimoni es celebra dins el territori de Catalunya i 2 dies naturals i consecutius si es celebra fora.
c. Per raó de naixement, acolliment o adopció.
El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de 5 dies laborables consecutius dintre dels 10 dies següents a la data de naixement o de l’arribada del o la menor adoptada o acollida a la llar familiar. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a 10 dies laborables si es tracta de 2 fills i 15 dies laborables si són 3 o més menors.
d. Permís per defunció de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat
1er grau de consanguinitat: 3 dies laborables quan el succés es produeixi en la mateixa localitat i 5 dies hàbils quan sigui en una localitat diferent. Aquet permís és extensiu respecte les persones que tinguin la tutoria reconeguda legalment.
2on grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies hàbils a la mateixa localitat i 4 dies hàbils quan sigui en una localitat diferent.
d. Permís per malaltia greu o accident que impliqui atenció mèdica urgent i immediata familiar.
1er grau de consanguinitat o afinitat: 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 5 dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
2on grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 4 dies hàbils quan sigui en diferent localitat.
En els casos de malaltia greu de familiar amb hospitalització, es podrà fraccionar en dies aquest permís sempre que no suposi un increment dels dies laborables a gaudir en aquest concepte.
e. Per trasllat de domicili
En la mateixa localitat: 1 dia. En el ca de canvi de localitat el permís és de 2 dies dins l’àmbit metropolità; 3 dies fora d’aquest àmbit i dins l’àmbit de Catalunya.
El dies on naturals i consecutius.
f. Per deures inexcusables de caràcter públic o personal
El temps indispensable.
g. Per exàmens finals i parcials alliberadors.
En centres acadèmics oficials i per proves de promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona, 1 dia.
Per a proves de promoció a la resta de les Administracions públiques, el temps indispensable per la seva realització.
h. Permís prenatal
Per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les embarassades.
Es gaudirà del temps que estrictament es requereix a aquest efecte, previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral. S’ha de sol·licitar prèviament, a la direcció del centre
i. Per a la realització de tràmits d’adopció o acolliment.
El temps indispensable per absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.
Aquest permís és extensiu en les mateixes condicions a les absències per l’assistència a tècniques de fecundació assistida.
En els casos d’adopció internacional quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de la criatura adoptada, es te dret també a un permís de fins a dos mesos per adopció o acolliment internacional En aquest cas, es percebran exclusivament les retribucions bàsiques.
j. Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part.
El personal té dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim de dues hores diàries, amb la percepció de les retribucions íntegres. Així mateix tindrà dret a reduir la seva jornada de treball en dues hores mes, amb la disminució proporcional de les seves retribucions. En aquests supòsits, el permís de maternitat es pot computar a instàncies de la mare o, si aquesta manca, de l’altre progenitor, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.
k. Permís pels progenitors amb fills discapacitats o que es trobin en procés de valoració d’una possible
discapacitat
El temps indispensable.
Els dos progenitors tenen dret conjuntament a permisos d’absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport.
l. Permís per lactància
Permís d’1 hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de 30 minuts.
En els casos de part, adopció o acolliment múltiple la durada del permís és de 2 hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’1 hora.
El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima fins que el fill o filla compleixi els 12 mesos.
m. Per assumptes personals sense justificació.
6 dies amb caràcter recuperable, atenent les necessitats del servei i d’acord amb la Direcció del centre.
n. Permís per cura d’un familiar de primer grau.
Es tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins el 50% de jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i per al termini màxim d’1 mes, una vegada l’any i pel mateix fet causant. És possible compactar el permís
o. Permís per gestació
Per a les dones en estat de gestació es reconeix un permís retribuït a partir del dia primer de la setmana 37 de l’embaràs i fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es podrà iniciar el primer dia de la setmana 35 de l’embaràs i fins a la data del part.

PERMISOS PER CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I LABORAL I PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE
a. Permís per maternitat.
16 setmanes ininterrompudes. S’ampliarà en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill, i, per cada fill a partir del segon, en el supòsit de part múltiple.
b. Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.
16 setmanes ininterrompudes. S’ampliarà en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor, i, per cada fill a partir del segon, en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple.
c. Permís per paternitat pel naixement, adopció o acolliment preadoptiu,  permanent o simple d’un fill/a.
6 setmanes i en pot gaudir el pare o altre progenitor a partir de la finalització del permís regulat en l’article 15.2.c) i fins que finalitzi el permís per maternitat o immediatament després que finalitzi el permís
d. Permís per situacions de violència de gènere.
Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquet motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, ‘acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per llur protecció o assistència social.
e. Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu:
es tindrà dret, sempre que els dos progenitors, adoptants, o acollidors de caràcter permanent o preadoptiu treballin, a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la durada d'aquella (50%), percebent les retribucions íntegres per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.
PERMISOS DE REDUCCIÓ DE JORNADA(article 15.3)

Reducció de ½ jornada per interès particular amb les reduccions proporcionals de les seves retribucions. 

a ) Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o 60% de les retribucions, o a
32,5 hores, per fills menors de 12 anys, autoritzades fins el 31 de desembre de 2012 (aplicació
transitòria). (Com deia l’antic conveni abans de les retallades, però només per sol·licituds fins 2012)

b) Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions respectivament:
      Per a tenir cura d'un fill o filla menor de 6 anys
-     Per a tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal.
-     Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o discapacitat reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.
-     Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l'assistència social íntegra.


c) Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb disminució proporcional de les retribucions respectivament:
-     per a tenir cura d'un fill o filla de més de sis anys i menor de 12 anys (es complementarà el sou un 6%. Article 31)
-     per encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat afinitat amb dependència funcional que per raons d’edat, accident o malaltia i no desenvolupi activitat retribuïda


d) Per cessació progressiva d’activitats de l’empleat públic al qual manquin menys de cinc anys per complir l'edat de jubilació forçosa (65 anys) i als qui ho necessiten en processos de recuperació per raó de malaltia. Aquest permís està condicionat a les necessitats del servei. La reducció és d’un terç o de la meitat de la jornada, amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució integra, respectivament.


  LLICÈNCIES
a. Llicència per assumptes propis.
Sense cap retribució. La durada acumulada no podrà excedir els 6 mesos cada 2 anys. Subordinada a les necessitats del servei.
Només pels funcionaris de carrera o en pràctiques i el personal laboral (interins no).
b. Llicència per atendre familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
Durant 3 mesos, prorrogables excepcionalment, fins a 3 mesos més.
c. Llicències per efectuar estudis
Es podran concedir llicències per efectuar estudis, amb el règim legalment previst.
d. Llicència per exercir funció sindicals, de formació sindical o de representació personal.
S‘atendran al que s’estableix legalment i als pactes específics.  Segons l’article 51, g) Les sol·licituds corresponents a personal docent i similar s’han de realitzar amb antelació suficient a l’inici del curs escolar.

HORES RECUPERABLES
Per assumptes Propis
30 hores trimestrals per a afers propis amb caràcter de recuperables. La utilització d’aquestes hores es farà de comú acord amb el comandament immediat, tenint en compte les necessitats del servei i en fraccions mínimes de 30 minuts diaris i màximes de cinc.
Per conciliació familiar
Es reconeix un règim especial d’utilització d’aquestes hores per motius de conciliació familiar, de 80 hores trimestrals, per als pares/mares de menors de 14 anys, per al personal amb fills/es amb discapacitat psíquica, física o sensorial i per a les empleades i empleats amb cònjuge, pare o mare amb dependència funcional acreditades documentalment i que igualment requereixi assistència especial (no cal que convisquin amb el treballador)


ABSÈNCIES PER MOTIU DE SALUT
Un indisposat l’any natural
Les baixes es cobren al 100%
EXCEDÈNCIES

GRAUS DE CONSANGUINITAT
1ER GRAU
2ON GRAU
3ER GRAU
Pare/Mare
Fill/Filla
Avi/Àvia
Germà/Germana
Net/Neta
Besavi/Besàvia
Oncle/Tia
Nebot/Neboda
Besnét/Besnéta