Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dijous, 19 de juliol de 2018

Reunió amb gerència i cap de RRHH de l'IMEB 18.7.18

PREGUNTES               
1. Oposicions
Segons la gerent, el calendari d’oposicions s’ha endarrerit per la negociació del conveni. Hem pogut extreure molt poca informació al respecte. Algunes qüestions en les que ens donen informacions a mitges son:
-Algunes acadèmies d’oposicions estan advertin a la gent que s’apunta que a la convocatòria d’enguany només es podran presentar les educadores que tinguin carrera universitària i que, per tant, no es podrà presentar la gent que només tingui el cicle formatiu. És cert? Es podran presentar tant la gent que tingui FP com qui tingui el títol de mestre d’infantil? Les acadèmies contesten les preguntes en base a lleis generals. Com que no s’han negociat les bases encara no es sap, però no sembla que hi hagi d’haver canvis en quant a les titulacions d’accés
-És segur que el nou temari general administratiu formarà part de l’examen?
En principi sí perquè la llei no permet modificació al respecte. No sembla que s’hagi d’extendre.
-Com va la revisió del model educatiu de les escoles bressol? Qui són els encarregats de configurar el nou model?  Les educadores que ho volguessin podrien participar-hi? Quan es publicarà el nou model? Serà temari d’oposició? En principi, el nou model educatiu que s’està treballant des del programa Impulsem no serà part del temari d’oposicions, sinó que son orientacions per les escoles.Però s'haurà de veure a les bases.

2. Conveni: s'ha obert la mesa de l'IMEB?
La mesa per negociar l’annex de l’IMEB encara no s’ha obert. Havia de començar el 19 de juliol, però per la signatura del marc general (conveni) s’ha aplaçat.
-Per què al pre-acord les Bressol el complement d’experiència professional és menys d’una quarta part que les companyes de la seva categoria? (a banda de que treballin 32’5 hores)  
Les educadores bressol no tenim complement de carrera professional, en la resta de grups s’ha sumat l’increment al que ja cobren com a carrera professional. S’ha incrementat en totes les categories un 5%. Ens diuen que això s’ha negociat a la mesa general i que l’IMEB no hi té res a veure.
Des de CGT CEB-IMEB creiem que els increments salarials s’haguessin tingut que fer a través de la RLT redefinint els lloc de treball i les retribucions dels mateixos i no com a complement d’antiguitat atès que això provoca una doble escala salarial, diferent salari per la mateixa feina.

3. Impulsem: algunes educadores que han participat en el procés mostren la seva inquietud sobre les conclusions, com per exemple l'escola pilot l'Aurora o la proposta d'incrementar personal que no s'ha concretat si seria personal extern o educadores. Les treballadores reclamen una explicació a tota la comunitat educativa
S’ha fet la primera part de l’Impulsem i hi ha hagut un retorn a les escoles. També les conclusions estan penjades al Bulevar. Al setembre hi ha tres grups de treball on si es demana s’hi pot participar. Respecte l’Aurora, s’obrirà al gener del 2019 i s’ha parlat de les jornades dels infants però no de les treballadores, s’ha de pactar amb els sindicats. Segurament cobriran els horaris de tarda amb la gent nova de la borsa.

4. l'Ajuntament de Barcelona ha interposat una demanda a la Generalitat per la retirada dels pressupostos de la partida d'escoles bressol com han fet altres ajuntaments? 
l’Ajuntament va interposar la demanda dels 42 milions d’euros al març i la Generalitat ha recorregut la sentència en primera instància. S’està a l’espera de la resolució. Tot i que el Bargalló ha dit que es retornaria la partida de Bressol, en els pressupostos de 2018 i del 2019 no està previst. De moment la Diputació està pagant a la resta d’ajuntaments, no al de Barcelona.

5. També ens ha arribat que s'ha fet un grup de treball o similar per modificar l'informe de valoració de les substitucions. Voldríem saber qui forma part d'aquest grup de treball i si hi podem participar. 
No en tenen noticia. L’informe que es passa és el genèric de RRHH de l’Ajuntament i només s’ha de fer en els dos primers contractes de substitució. 

La CGT proposem fer una comissió que elabori un informe invers de les treballadores cap a les direccions. Ens diuen que això hauria de ser una proposta per RRHH de l’Ajuntament

6. El personal de les escoles recent municipalitzades haurà de presentar-se també a les oposicions? Poden perdre la plaça si no les aproven? 
Segons l’acord de municipalització sí. VEURE ACORD

7. Tema reduccions de jornada: abans teníem la possibilitat de fer la reducció de jornada treballant dos terços i cobrant el 80% fins els 12 anys. Ara al cumplir el fill/a 6 anys, podem seguir fent la reducció  treballant dos terços però cobrant el que toca (66% crec que es). Podríem tornar a gaudir d’aquest acord per millorar la conciliació familiar?
Quan l’infant te entre 6 i 12 anys, segons el pre-acord només es cobrarà un 6% més, és dir, fent ½ jornada es cobrarà el 56%, quan s’hagués pogut incrementar fins a un 13% (com abans de les retallades)

8. Com es podria facilitar el canvi de lloc de treball de les interines? 
Les interines no tenen dret a escollir el centre. Hauria de ser per un motiu molt justificat. És una de les diferències entre interines i funcionàries

9. Una segona baixa durant l'embaràs descompte retribucions. 
Amb el nou conveni i segons la ministra de treball del Gobierno, les baixes no descomptaran. VEURE ANTIGUES CIRCULARS IT

10. Respecte el 3.1.3 de l’annex de l’IMEB, on diu “Excepcinalment, atenent a les necessitats del servei i d’acord amb la Direcció del centre, sis dels vuit duies de lliure disposició en el primer paràgraf de l’article 15.2.m de l’acord marc podran gaudir-se durant el curs escolar, amb caràcter recuperable en el mateix curs”, no entenem com s’ha d’aplicar. 
És un permís excepcional i s’ha de justificar el motiu i direcció decideix si el concedeix i com s’ha de recuperar. És un permís vigent.

11. Demanem que prevenció de riscos tingui en compte el mobiliari de les escoles, doncs moltes treballadores tenen malalties laborals pel fet d’haver d’arrossegar mobles. Demanem que s’estandaritzin les rodetes als taburets i mobiliari.
Hi ha previsió de fer un estudi, però la gerent s’ho apunta per posar sol·lucions mentre no es tinguin els resultats.

12. També demanem un retorn de l’estudi de riscos psicosocials. No ha arribat a totes les treballadores.
La gerent es compromet a enviar-nos el retorn

CAS PARTICULAR

Què passarà amb l’EBM Trinitat Nova? La tancaran i s’ajuntaran amb la Llar d’Infants l’Airet que pertany a la Generalitat? Si és així, quan està previst? Què passarà amb les treballadores doncs?
La gerent ens diu que el personal de l’Ajuntament no ha de tenir cap por. En principi no està previst que fusionar-la amb la Generalitat. Però si no estan a Trinitat Nova, tenen feina assegurada en un 99% en un altre centre.

L’EBM Trinitat Nova fa un horari de 8:00 a 14:00 (estan obligades a fer aquest horari perquè l’escola està dins d’un mercat i aquest tanca a les 14:00) i per això només es queden a dinar al centre els dilluns, que és quan fan les reunions. Tot i així, els descompten 82€ de la nómina cada mes en concepte de manutenció, el mateix que es descompta a la resta d’escoles bressol per menjar al centre 5 dies a la setmana. A més, es queixen de la qualitat i la quantitat del menjar. Demanen que no se’ls descomptin els 82€ i prescindir del servei de menjador.
La retribució de manutenció és una retribució en espècies que no es pot canviar. És positiu que sel’s conti perquè computa en la cotització.
            
DEMANDES CONVENI
Atès que estem exclosos tant de la mesa general de negociació com de la mesa de l’IMEB, fem arribar les nostres propostes de conveni per l’annex de l’IMEB

- Cobrir les substitucions des del primer dia.
- Cal un permís per acompanyar persones dependents al metge.
-Subsidi de risc durant l’embaràs també per a les direccions.Actualment no es contempla.
-Poder tancar el curs en condicions i estar uns dies sense infants al juliol.
-Algunes treballadores reclamenr un procés de benefici social  pel tema places a la bressol dels propis fills. Que tinguéssim els 70 punts tant per l’escola on treballem com a qualsevol altre municipal.
-Dret a rebre formació amb contractes de substitució, de ½ i d’⅓ de jornada.
-Reducció de ràtios: 5 lactants, 9 caminants i 15 grans.
-Possibilitat d’adaptació del lloc de treball a partir dels 55.amb  altres funcions de suport pedagògic, formació de formadores, organització...
-Reducció de jornada 55 anys que cotitzi al 100%
-Jubilacions als 60 anys com les companyes de la Generalitat, (la gent s'està jubilant amb 63 anys perdent bastants diners ja que no podem amb el 100% fins els 65 anys.)
-A partir de 6 grups 8 hores d’ajuda a direcció
-Reserva de 2 places per cada alumne NEE i 1 plaça per possible diagnosticats durant el curs.
-Per cada 3 grups, 1 complementària, per centres de 5 grups 1 i ½ complementàries.
-Permisos per reproducció assistida.
-Hores de conciliació familiar per cura a familiars amb dependència no recuperables.
- Contractació de personal administratiu i/o subaltern per completar les tasques de direcció.
-Preinscripcions centralitzades a l’IMEB o més ajuda a direccions
- Pagar a les direccions (a part del plus de responsabilitat) el títol que per normativa han de tenir
-Paguen a les directores per 35 hores setmanals, quan en fan com a mínim 40, doncs durant l’àpat no poden sortir. Fan de 9 a 17.

dilluns, 9 de juliol de 2018

Publcació del FAS

Avui s'ha publicat el FAS a la Gaceta Municipal

Per aquesta convocatòria de l’any 2017 s’ha establert un import màxim de 350.000€ amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’esmentat Acord de condicions de treball, a distribuir en els programes següents:

1. Ajut per pròtesis oculars
2. Ajut per pròtesis auditives
3. Ajut per pròtesis ortopèdiques
4. Ajut per tractaments odontològics
5. Ajut per intoleràncies alimentàries
6. Ajut per Escola Bressol curs 2016-2017
7. Ajut per a tractaments de trastorns específics de l’aprenentatge
8. Ajut per a tractaments de trastorns de la comunicació
9. Ajut per a tractaments de trastorns generalitzats del desenvolupament
10.Ajut per tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social.

Sol·licituds i termini
Les persones interessades hauran de presentar via telemàtica una única sol·licitud de conformitat amb el model oficial que es trobarà disponible a Ia Intranet Municipal a l’inici del termini de presentació de les sol·licituds establert en el punt 8.3. En el moment de la presentació via telemàtica s’adjuntarà escanejada la totalitat de la documentació original preceptiva per a cada tipus d’ajut.

El personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació que no disposen d’accés a la Intranet Municipal podran recollir el model oficial de sol·licitud a les respectives oficines de personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació. Les sol·licituds en suport paper es presentaran amb la documentació fotocopiada i compulsada en els respectius registres.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en la Gaseta Municipal. Les sol·licituds s’han de presentar dins d’aquest termini acompanyades de la documentació exigida en les bases.

dimarts, 26 de juny de 2018

CGT Ajuntament de Barcelona respecte el preacord del Conveni i la RLT

QUINA MENA DE PREACORD DE CONDICIONS DE TREBALL ÉS AQUEST?

LLEGIR COMUNICAT
LLEGIR PREACORD (que de moment no s'ha signat)
LLEGIR PREACORD (Signat)

Intervenció de la mesa de la CGT a l'Assemblea del 26 de juny: 
(Minut 15.09 sobre Bressol, Minut 18.28 sobre docents del CEB)dilluns, 25 de juny de 2018

Ampliació d'especialitats borses docents

S'ha obert convocatòria per ampliar especialitats a les borses docents de l'Ajuntament per les persones amb dies treballats. 
Del 22 al 28 de juny. 
MÉS INFORMACIÓ

dimarts, 19 de juny de 2018

Comunicat de CGT CEB-IMEB davant la negociació del conveni de l'Ajuntament

Ens hem assabentat a través de grups de whatsapp i emails d'altres sindicats que ahir 18 de juny de 2018 s'havia de signar (o no) un preacord del marc general del conveni de l'Ajuntament.

Volem expressar algunes inquietuds al respecte:

1. Hi ha una manca absoluta d'informació sobre què s'està negociant i com afecta el col·lectiu docent. Aquí teniu la informació que vam obtindre en la última reunió que vam tenir al CEB
2. S'escolten rumors respecte el pacte d'homologació i el professorat no estem informats de quines conseqüències comportaria el trencament d'aquest pacte.
3. Hi ha gent que afirma que els grups A1 i A2 no docents de l'Ajuntament cobren més que els grups A1 i A2 docents i que aquesta diferència salarial augmentaria considerablement amb el nou conveni, però no entenem en base a quins càlculs s'estan fent aquestes afirmacions, doncs les taules salarials publicades no ho corroboren:

Des de CGT pensem:
1. Respecte al pacte d'homologació: com hem expressat diverses vegades és un pacte que es va signar fa molt de temps, on només hi diu que estem equiparats a salari, horari i calendari, i que no ha estat desenvolupat i això fa que s'apliqui la legislació ad hoc, és a dir, segons el cas, i gairebé sempre ens emportem la pitjor part de cada administració (com ha passat amb el cas de les pagues extres del 2013 i 2014).
2. Abans de decidir res sobre el pacte o sobre una possible integració a la Generalitat, cal una comparativa exhaustiva dels avantatges i desavantatges del que comportaria estar en una administració o l'altre. Com a CGT hem fet aquesta comparativa i hem demanat a la resta de sindicats que ens ajudessin sense èxit.
3. Respecte a l'ingrés a la funció pública: la CGT considerem injust el sistema d'ingrés a la funció pública, tant del professorat de primària i secundària com el de les companyes d'escola bressol, on les proves de coneixements són eliminatòries en ambdós cossos. Proposem un sistema d'accés per concurs de mèrits que afavoreixi el personal interí
4. Com aconseguir les millores: des de CGT creiem en la lluita col·lectiva i l'assemblearisme en la presa de decisions. Malauradament no estem a la mesa general de negociació i, per defecte, ens exclouen de totes les meses sectorials. Si hi fóssim esgotaríem la via de la negociació, però tenim molt clar que la manera d'aconseguir millores laborals és a través de l'acció directa, la solidaritat i la mobilització de tots i totes les treballadores.

Conclusió:

Exigim a l'administració: que faci públiques les actes de les reunions de la mesa general. Els treballadors i treballadores tenim dret a la informació sobre la negociació de les nostres condicions laborals.

Proposem a la resta de sindicats que convoquem conjuntament una assemblea de TOTES les treballadores i treballadors per tal de traslladar tota la informació respecte a la negociació tant del marc general com del consorci i poder decidir si cal o no signar el conveni, què cal fer amb el pacte d'homologació i quines mesures de pressió exercir per tal d'aconseguir el millor pels treballadors i treballadores.

De moment però, us convidem a totes i tots a una assemblea que convquem com a CGT Ajuntament:

Assemblea de treballadors i treballadores municipals

En un moment en el qual ens arriba que ja estan valorant un preacord entre els sindicats presents a la Mesa General (CCOO, UGT i SAPOL) i l'Ajuntament, des de la CGT us volem convidar a parlar plegats de la situació en una assemblea general.

Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. Carrer de Sants, 79. Sala d'Actes del Edifici de la Plaça Bonet i Muixi.

Dia i hora: 26 de juny, de 13 a 15 hores.

Ordre del dia:

● Valoració de la situació de l'Acord de Condicions de Treball i de la Relació de Llocs de Treball.

● Altres.

VINE A ESCOLTAR LA VEU QUE NO VOLEN ESCOLTAR A LA MESA GENERAL

Convocatòria de borses docents municipals

S'han obert les borses docents municipals. La borsa romandrà oberta però es eleccionarà els aspirants per ordre d'inscripció. 
VEURE CONVOCATÒRIA
A destacar: 
-Les persones que provenen de llistes de la Generalitat i vulguin estar a la borsa de l'Ajuntament, 'hauran de presentar-se a aquesta convocatòria i passar el procés selectiu.
-La inscripció es fa a través de formulari online que es troba a la convocatòria de cada cos docent en el web del CEB. 
-La documentació s'aportarà en el moment del nomenament.  
-Atenció! Com vam anunciar arran de l'últma reunió al CEB el 16 de maig, hi haurà un sistema selectiu per accedir a la borsa, que consiteix en: 

2.2.1 Valoració de les competències professionals.

La prova consistirà en l'avaluació, mitjançant l'administració d'un test de personalitat i/o de competències i la realització d'una entrevista individualitzada, de les competències professionals, d'acord amb les definides per l'Ajuntament de Barcelona a la seva relació de llocs de treball, que són les que tot seguit es detallen:

Compromís professional

Treball en equip
Orientació a Servei Públic
Pensament analític
Recerca d'Informació i Actualització de Coneixement
Flexibilitat i Obertura al Canvi
Autoconfiança
Empatia

En la realització de l'entrevista es procedirà a la valoració de les competències professionals i, de forma especifica, a la valoració del grau d'ajustament de la persona al perfil professional necessari pel desenvolupament de llocs de treball docent.

Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts, essent eliminats de la borsa els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts. Aquells que la superin passaran a la fase de prova pràctica.

A les especialitats on s'hagi avaluat en aquesta prova a un grup d'aspirants, la puntuació obtinguda passarà a ser el criteri per l'ordenació provisional en tant no es realitzi la prova pràctica.

2.2.2 Prova pràctica

La prova pràctica versarà sobre aspectes científics, tècnics, pràctics, pedagògics i didàctics propis de l'especialitat i/o el perfil professional convocat.

Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts, essent eliminats de la borsa els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts.

En el moment de la convocatòria de la prova es concretaran continguts i criteris de correcció.

2.3 Els aspirants s'ordenaran a la seva especialitat per la puntuació resultant de la suma de les puntuacions obtingudes a la prova pràctica i a l'entrevista.

A mida que es vagin incorporant nous aspirants avaluats a l'ordenació definitiva, ho faran en el lloc corresponent a la puntuació total obtinguda.


Des de CGT creiem que no és necessari aquest procés selectiu atès que la titulació requerida per impartir les especialitats i la possesió del màster en pedaogia o el CAP garanteixen i demostren la capacitació dels aspirants. En tot cas, les proves selectives s'haurien de fer als aspirants que no estiguin en possessió del màster o el CAP. 

NOTA: Les persones que van demanar canvi de cos  d'especialitat a la borsa 08/2017, de la qual no n'ha sortit resolució (hem fet instància de queixa al respecte), no s'han de presentar a aquests convocatòria. Poseu-vos en contacte amb el CEB via email o instància per reclamar resolució o que us informin de si vareu ser acceptades o no.

dilluns, 18 de juny de 2018

Instància de reclamació respecte el curs de direccions

La setmana passada vam entrar per registre una instància de reclamació respecte el fet que el personal docent de l'Ajuntament havia d'informar a les direccions per poder apuntar-se al curs que ofereix el Departament que serà prerequisit per accedir al lloc de direcció en el proper concurs.


Aquí està la instància: 

I ens han fet arribar la resposta: 

Pensem que no és prou justificativa i que es podrien haver buscat altres mecanismes de contacte amb els docents interessats, com per exemple que enviessin direcament un e-mail al CEB amb les dades necessàries. 

Per altra banda, exigim una via directa de comunicació entre el personal de les escoles i RRHH del CEB i que no facin responsables a les direccions dels centres de la gestió del personal -que és responsabilitat de RRHH- que prou feina tenen amb les tasques pròpies de direcció.