Benvinguts

Blog de CGT de les escoles d'adscripció municipal

dilluns, 9 de juliol de 2018

Publcació del FAS

Avui s'ha publicat el FAS a la Gaceta Municipal

Per aquesta convocatòria de l’any 2017 s’ha establert un import màxim de 350.000€ amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’esmentat Acord de condicions de treball, a distribuir en els programes següents:

1. Ajut per pròtesis oculars
2. Ajut per pròtesis auditives
3. Ajut per pròtesis ortopèdiques
4. Ajut per tractaments odontològics
5. Ajut per intoleràncies alimentàries
6. Ajut per Escola Bressol curs 2016-2017
7. Ajut per a tractaments de trastorns específics de l’aprenentatge
8. Ajut per a tractaments de trastorns de la comunicació
9. Ajut per a tractaments de trastorns generalitzats del desenvolupament
10.Ajut per tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social.

Sol·licituds i termini
Les persones interessades hauran de presentar via telemàtica una única sol·licitud de conformitat amb el model oficial que es trobarà disponible a Ia Intranet Municipal a l’inici del termini de presentació de les sol·licituds establert en el punt 8.3. En el moment de la presentació via telemàtica s’adjuntarà escanejada la totalitat de la documentació original preceptiva per a cada tipus d’ajut.

El personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació que no disposen d’accés a la Intranet Municipal podran recollir el model oficial de sol·licitud a les respectives oficines de personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació. Les sol·licituds en suport paper es presentaran amb la documentació fotocopiada i compulsada en els respectius registres.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en la Gaseta Municipal. Les sol·licituds s’han de presentar dins d’aquest termini acompanyades de la documentació exigida en les bases.

dimarts, 26 de juny de 2018

CGT Ajuntament de Barcelona respecte el preacord del Conveni i la RLT

QUINA MENA DE PREACORD DE CONDICIONS DE TREBALL ÉS AQUEST?

LLEGIR COMUNICAT
LLEGIR PREACORD (que de moment no s'ha signat)
LLEGIR PREACORD (Signat)

Intervenció de la mesa de la CGT a l'Assemblea del 26 de juny: 
(Minut 15.09 sobre Bressol, Minut 18.28 sobre docents del CEB)dilluns, 25 de juny de 2018

Ampliació d'especialitats borses docents

S'ha obert convocatòria per ampliar especialitats a les borses docents de l'Ajuntament per les persones amb dies treballats. 
Del 22 al 28 de juny. 
MÉS INFORMACIÓ

dimarts, 19 de juny de 2018

Comunicat de CGT CEB-IMEB davant la negociació del conveni de l'Ajuntament

Ens hem assabentat a través de grups de whatsapp i emails d'altres sindicats que ahir 18 de juny de 2018 s'havia de signar (o no) un preacord del marc general del conveni de l'Ajuntament.

Volem expressar algunes inquietuds al respecte:

1. Hi ha una manca absoluta d'informació sobre què s'està negociant i com afecta el col·lectiu docent. Aquí teniu la informació que vam obtindre en la última reunió que vam tenir al CEB
2. S'escolten rumors respecte el pacte d'homologació i el professorat no estem informats de quines conseqüències comportaria el trencament d'aquest pacte.
3. Hi ha gent que afirma que els grups A1 i A2 no docents de l'Ajuntament cobren més que els grups A1 i A2 docents i que aquesta diferència salarial augmentaria considerablement amb el nou conveni, però no entenem en base a quins càlculs s'estan fent aquestes afirmacions, doncs les taules salarials publicades no ho corroboren:

Des de CGT pensem:
1. Respecte al pacte d'homologació: com hem expressat diverses vegades és un pacte que es va signar fa molt de temps, on només hi diu que estem equiparats a salari, horari i calendari, i que no ha estat desenvolupat i això fa que s'apliqui la legislació ad hoc, és a dir, segons el cas, i gairebé sempre ens emportem la pitjor part de cada administració (com ha passat amb el cas de les pagues extres del 2013 i 2014).
2. Abans de decidir res sobre el pacte o sobre una possible integració a la Generalitat, cal una comparativa exhaustiva dels avantatges i desavantatges del que comportaria estar en una administració o l'altre. Com a CGT hem fet aquesta comparativa i hem demanat a la resta de sindicats que ens ajudessin sense èxit.
3. Respecte a l'ingrés a la funció pública: la CGT considerem injust el sistema d'ingrés a la funció pública, tant del professorat de primària i secundària com el de les companyes d'escola bressol, on les proves de coneixements són eliminatòries en ambdós cossos. Proposem un sistema d'accés per concurs de mèrits que afavoreixi el personal interí
4. Com aconseguir les millores: des de CGT creiem en la lluita col·lectiva i l'assemblearisme en la presa de decisions. Malauradament no estem a la mesa general de negociació i, per defecte, ens exclouen de totes les meses sectorials. Si hi fóssim esgotaríem la via de la negociació, però tenim molt clar que la manera d'aconseguir millores laborals és a través de l'acció directa, la solidaritat i la mobilització de tots i totes les treballadores.

Conclusió:

Exigim a l'administració: que faci públiques les actes de les reunions de la mesa general. Els treballadors i treballadores tenim dret a la informació sobre la negociació de les nostres condicions laborals.

Proposem a la resta de sindicats que convoquem conjuntament una assemblea de TOTES les treballadores i treballadors per tal de traslladar tota la informació respecte a la negociació tant del marc general com del consorci i poder decidir si cal o no signar el conveni, què cal fer amb el pacte d'homologació i quines mesures de pressió exercir per tal d'aconseguir el millor pels treballadors i treballadores.

De moment però, us convidem a totes i tots a una assemblea que convquem com a CGT Ajuntament:

Assemblea de treballadors i treballadores municipals

En un moment en el qual ens arriba que ja estan valorant un preacord entre els sindicats presents a la Mesa General (CCOO, UGT i SAPOL) i l'Ajuntament, des de la CGT us volem convidar a parlar plegats de la situació en una assemblea general.

Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. Carrer de Sants, 79. Sala d'Actes del Edifici de la Plaça Bonet i Muixi.

Dia i hora: 26 de juny, de 13 a 15 hores.

Ordre del dia:

● Valoració de la situació de l'Acord de Condicions de Treball i de la Relació de Llocs de Treball.

● Altres.

VINE A ESCOLTAR LA VEU QUE NO VOLEN ESCOLTAR A LA MESA GENERAL

Convocatòria de borses docents municipals

S'han obert les borses docents municipals. La borsa romandrà oberta però es eleccionarà els aspirants per ordre d'inscripció. 
VEURE CONVOCATÒRIA
A destacar: 
-Les persones que provenen de llistes de la Generalitat i vulguin estar a la borsa de l'Ajuntament, 'hauran de presentar-se a aquesta convocatòria i passar el procés selectiu.
-La inscripció es fa a través de formulari online que es troba a la convocatòria de cada cos docent en el web del CEB. 
-La documentació s'aportarà en el moment del nomenament.  
-Atenció! Com vam anunciar arran de l'últma reunió al CEB el 16 de maig, hi haurà un sistema selectiu per accedir a la borsa, que consiteix en: 

2.2.1 Valoració de les competències professionals.

La prova consistirà en l'avaluació, mitjançant l'administració d'un test de personalitat i/o de competències i la realització d'una entrevista individualitzada, de les competències professionals, d'acord amb les definides per l'Ajuntament de Barcelona a la seva relació de llocs de treball, que són les que tot seguit es detallen:

Compromís professional

Treball en equip
Orientació a Servei Públic
Pensament analític
Recerca d'Informació i Actualització de Coneixement
Flexibilitat i Obertura al Canvi
Autoconfiança
Empatia

En la realització de l'entrevista es procedirà a la valoració de les competències professionals i, de forma especifica, a la valoració del grau d'ajustament de la persona al perfil professional necessari pel desenvolupament de llocs de treball docent.

Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts, essent eliminats de la borsa els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts. Aquells que la superin passaran a la fase de prova pràctica.

A les especialitats on s'hagi avaluat en aquesta prova a un grup d'aspirants, la puntuació obtinguda passarà a ser el criteri per l'ordenació provisional en tant no es realitzi la prova pràctica.

2.2.2 Prova pràctica

La prova pràctica versarà sobre aspectes científics, tècnics, pràctics, pedagògics i didàctics propis de l'especialitat i/o el perfil professional convocat.

Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts, essent eliminats de la borsa els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts.

En el moment de la convocatòria de la prova es concretaran continguts i criteris de correcció.

2.3 Els aspirants s'ordenaran a la seva especialitat per la puntuació resultant de la suma de les puntuacions obtingudes a la prova pràctica i a l'entrevista.

A mida que es vagin incorporant nous aspirants avaluats a l'ordenació definitiva, ho faran en el lloc corresponent a la puntuació total obtinguda.


Des de CGT creiem que no és necessari aquest procés selectiu atès que la titulació requerida per impartir les especialitats i la possesió del màster en pedaogia o el CAP garanteixen i demostren la capacitació dels aspirants. En tot cas, les proves selectives s'haurien de fer als aspirants que no estiguin en possessió del màster o el CAP. 

NOTA: Les persones que van demanar canvi de cos  d'especialitat a la borsa 08/2017, de la qual no n'ha sortit resolució (hem fet instància de queixa al respecte), no s'han de presentar a aquests convocatòria. Poseu-vos en contacte amb el CEB via email o instància per reclamar resolució o que us informin de si vareu ser acceptades o no.

dilluns, 18 de juny de 2018

Instància de reclamació respecte el curs de direccions

La setmana passada vam entrar per registre una instància de reclamació respecte el fet que el personal docent de l'Ajuntament havia d'informar a les direccions per poder apuntar-se al curs que ofereix el Departament que serà prerequisit per accedir al lloc de direcció en el proper concurs.


Aquí està la instància: 

I ens han fet arribar la resposta: 

Pensem que no és prou justificativa i que es podrien haver buscat altres mecanismes de contacte amb els docents interessats, com per exemple que enviessin direcament un e-mail al CEB amb les dades necessàries. 

Per altra banda, exigim una via directa de comunicació entre el personal de les escoles i RRHH del CEB i que no facin responsables a les direccions dels centres de la gestió del personal -que és responsabilitat de RRHH- que prou feina tenen amb les tasques pròpies de direcció. 

dimarts, 12 de juny de 2018

Instància sobre nou sistema de comunicació amb el CEB

Com sabeu el CEB ha implantat un nou sistema de comunicació que no permet trucar a RRHH. Hem rebut moltes queixes al respecte i pensem que és una vulneracó de drets bàsics i més en el cas del personal municipal atès que no tenim intranet.